1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Konkurs za profesora elektrotehničke grupe predmeta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON – KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “GORNJI VAKUF”

GORNJI VAKUF – USKOPLJE

Broj: 154/19

Datum: 05.03.2019. godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora MSŠ “GornjiVakuf” broj: 67-1/19 od 01.02.2019. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj: 03-38-3/2019-59 od 19.02.2019. godine r a s p i s u j e  s e

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Profesor elektrotehničke grupe predmeta, 1 izvršilac – 20  sati sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2019. godine.

Za navedeno radno mjesto kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom  o srednjoj školi, Pravilnikom o radu MSŠ „Gornji Vakuf“, odobrenim Nastavnim planom i programom i Kriterijima i procedurama za prijem radnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkim viškom u osnovnim i srednjim školama. Za radno mjesto profesora elektrotehničke grupe predmeta - uz prijavu kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju dokumenata: kraću biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje  Zavoda za zapošljavanje o vremenu čekanja na zaposlenje, uvjerenje o prosjeku ocjena sa matičnog fakulteta (prvi i drugi ciklus studija), dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju za svaku navršenu godinu u Kantonu – uvjerenje PIO/MIO, dokaz o socijalnim prilikama u porodici; ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen na neodređeno radno vrijeme, ili nema stalni izvor prihoda, ovjerena kućna lista sa dokazima mjerodavne institucije za svakog člana, Rješenje da je kadidat proglašen tehnološkim viškom ili  potvrdu da kandidat ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u školama SBK, Dokaz o napredovanju u zvanje savjetnik ili mentor u SBK/KSB, Dokaz  od Zakonom mjerodavne institucije da kandidat ostvaruje pravo u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica. U prijavi na konkurs navode se lični podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, biografiju i dokaze koje prilaže i vlastoručni potpis.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, EMIS web stranici škole i oglasnoj ploči škole. Na EMIS web stranici škole će se objaviti vrijeme i mjesto održavanja intervjua, kao i Odluka o prijemu/izboru u školu izabranog kandidata sa rang listom. Smatrat  će se da je dostava izvršena svim kandidatima  istekom osmog dana od dana javne objave na EMIS web stranici u kojoj teče i vrijeme za žalbu.
Prijave slati isključivo poštom na adresu sa naznakom Prijava na konkurs -  Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“, Gradska bb  Gornji Vakuf-Uskoplj ,70240 Gornji Vakuf, (NE OTVARAJ / OTVARA KOMISIJA)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                    Predsjednik Upravnog odbora:
Mehrid Petrović, dipl pravnik

REZULTATI KONKURSA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU "OSLOBOĐENJE" DANA 18.01.2019.GODINE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON-KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GORNJI VAKUF“
GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Broj: 69/19
Datum: 01.02.2019. godine

 

REZULTATI KONKURSA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU „OSLOBOĐENJE“ 18.01.2019. GODINE

 

1.     Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja prima se kandidat Almir Pokvić. Uvidom u potvrdu broj: 06-34/19 od 21.01.2019. godine izdatu od JU Osnovna škola „Voljevac“  imenovanom nedostaje 10 časova do pune norme te se prima u radni odnos na mjesto profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja u Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“ na 10 časova sedmično.

 

Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja na 14 časova sedmično prima se Emir Idrizović.

 

Uvidom u dokumentaciju kandidata Dedić Nermina utvrđena je neusklađenost uvjerenja o dopuni norme izdatog 21.01.2019. godine i uvjerenja od Porezne uprave FBiH, Kantonalni porezni ured Novi Travnik, Porezna ispostva Bugojno broj 13-6/4-15-38-517/19 od 21.01.2019. godine u kojem jasno stoji da je imenovani prijavljen na puno radno vrijeme – osam sati dnevno, te kandidat Nermin Dedić nije ostvario pravo prioriteta po konkursu od 18.01.2019. godine za profesora tjelesnog i zdravstevnog odgoja.

 

Bodovna lista kandidata za mjesto profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Redni broj:

Ime i prezime kandidata:

Ukupno bodova:

1.       

Almir Pokvić

Nadopuna norme

2.       

Emir Idrizović

18,5

3.       

Mermima Zečić

17,5

4.       

Veliša Smoljić

15,5

5.

Armin Softić

15

6.

Ivan Tokić

15

7.

Nermin Dedić

Neusklađenost dokumentacije

 

2.     Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora geografije prima se Zinajda Poturović Zukanović  na 12 časova sedmično do povratka zaposlenika sa bolovanja a najduže do 30.06.2019. godine.

Bodovna lista kandidata za mjesto profesora geografije

Redni broj:

Ime i prezime kandidata:

Ukupno bodova:

1.       

Zinajda Poturović Zukanović

19

2.       

Nela Planinčić

11

 

Pouka o pravnom lijeku:  Protiv ove odluke kandidati mogu uložiti prigovor Upravnom odboru škole u roku od 8 dana od dana objave ovih rezultata na EMIS web stranici škole.

 

                                                                                           Predsjednik Upravnog odbora:
Mehrid Petrović, dipl.pravnik

Obavijest

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na konkurs objavljen u dnevnom listu  "Oslobođenje" 18.01.2019. godine da će se intervju održati 30.01.2019. godine (srijeda) sa početkom u 12:15 sati u prostorijama škole.


                                                                                                                              DIREKTOR ŠKOLE:
                                                                                                                              Selvedina Begović, dipl.ecc