1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON – KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “GORNJI VAKUF”

GORNJI VAKUF – USKOPLJE

Broj: 431/19

Datum: 14.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (“Sl.novine SBK broj: 11/01”), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Sl.novine SBK” broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole “Gornji Vakuf” broj: 393/19 od 04.07.2019. godine i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona broj: 01-02-723/19 od 09.08.2019. godine , r a s p i s u j e  s e

 

J A V N I   O G L A S
ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS 

1.       Profesor bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac – 17 sati sedmično, na neodređeno vrijeme;

2.       Profesor matematike, 1 izvršilac – 6 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine;

3.       Profesor fizike, 1 izvršilac – 4 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine;

4.       Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac – 16 sati sedmično, na neodređeno vrijeme;

5.       Profesor historije, 1 izvršilac – 4 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine;

6.       Profesor psihologije, 1 izvršilac – 2 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine;

7.       Profesor elektrotehničke grupe predmeta, 1 izvršilac – 21 sat sedmično, na neodređeno vrijeme;

8.       Profesor elektrotehničke grupe predmeta, 2 izvršioca – 36 sati sedmično, na neodređeno vrijeme;

9.       Profesor mašinske grupe predmeta, 1 izvršilac – 21 sat sedmično, na neodređeno vrijeme;

10.   Predavač praktične nastave frizer/vlasuljar, 1 izvršilac – puna norma,  na neodređeno vrijeme;

11.   Profesor higijene i prve pomoći, 1 izvršilac – 3 sata, na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine;

12.   Profesor anatomije i fiziologije, 1 izvršilac – 2 sata, na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine; 

Za sva radna mjesta kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom  o srednjoj školi, Pedagoškim standardima („Sl.novine SBK broj: 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati  i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS bodova, a za poziciju pod rednim brojem 10 kandidat treba da ima završen V stepen stručne spreme/VKV FRIZER.

Za radna mjesta pod rednim brojem 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 uz prijavu kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokumenata ne starije od 6 mjeseci:

1.       Obavezna dokumentacija: prijavu na konkurs sa kraćom biografijom - adresu stanovanja, kontakt telefon i obavezno e-mail adresu i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, kao i spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis, diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta ( za pozicije pod rednim brojem 7, 8, 9, 10, 11 i 12),  uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Za radna mjesta pod rednim brojem 11 i 12  kandidati pored naprijed navedenih uslova treba da imaju završen medicinski fakultet – doktor medicine.

2.       Dodatna dokumentacija:

-          Uvjerenje da je kandidat proglašen tehnološkim viškom

-          Uvjerenje/potvrdu da kandidat ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u školama SBK za školsku 2019./2020. godinu

-          Uvjerenje od zakonom nadležne institucije da kandidat ostvaruje pravo po osnovu Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.


Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke, certifikate i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija.

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

Testiranje svih kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni ispit) obavit će se u prostorijama škole u Gornjem Vakufu-Uskoplju u petak 23.08.2019. godine u 10,00 sati, a o terminu usmenog ispita kandidati će biti obavješteni na pismenom  ispitu. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Pismeno testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas za popunu upražnjenih pozicija u MSŠ „Gornji Vakuf“, izvršit će se iz slijedećih oblasti:

a)       Zakona o srednjoj školi, Pedagoškim standardima i ostalih podzakonskih akata kojima se reguliše rad u školi

b)      Metodike odnosno didaktike

c)       Općeg znanja-eventualno

Pismeni ispit se polaže u formi testa koji se sastoji od najviše petnaest pitanja zatvorenog tipa sa više ponuđenih odgovora, gdje se svaki tačan odgovor vrednuje jednim bodem.

Pismeni ispit traje 30 minuta.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 8 bodova ili 53,33%.

Kandidat koji nije zadovoljio na pismenom ispitu neće imati pravo pristupa usmenom ispitu.

Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja je sekretar škole, telefon broj: 030-265 654.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati isključivo poštom na adresu sa naznakom

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“
Gradska bb  Gornji Vakuf – Uskoplje      
70240 Gornji Vakuf
(„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 DIREKTORICA ŠKOLE:
Selvedina Begović, dipl.ecc

 

Konkurs za profesora elektrotehničke grupe predmeta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON – KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “GORNJI VAKUF”

GORNJI VAKUF – USKOPLJE

Broj: 154/19

Datum: 05.03.2019. godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora MSŠ “GornjiVakuf” broj: 67-1/19 od 01.02.2019. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj: 03-38-3/2019-59 od 19.02.2019. godine r a s p i s u j e  s e

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Profesor elektrotehničke grupe predmeta, 1 izvršilac – 20  sati sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2019. godine.

Za navedeno radno mjesto kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom  o srednjoj školi, Pravilnikom o radu MSŠ „Gornji Vakuf“, odobrenim Nastavnim planom i programom i Kriterijima i procedurama za prijem radnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkim viškom u osnovnim i srednjim školama. Za radno mjesto profesora elektrotehničke grupe predmeta - uz prijavu kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju dokumenata: kraću biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje  Zavoda za zapošljavanje o vremenu čekanja na zaposlenje, uvjerenje o prosjeku ocjena sa matičnog fakulteta (prvi i drugi ciklus studija), dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju za svaku navršenu godinu u Kantonu – uvjerenje PIO/MIO, dokaz o socijalnim prilikama u porodici; ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen na neodređeno radno vrijeme, ili nema stalni izvor prihoda, ovjerena kućna lista sa dokazima mjerodavne institucije za svakog člana, Rješenje da je kadidat proglašen tehnološkim viškom ili  potvrdu da kandidat ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u školama SBK, Dokaz o napredovanju u zvanje savjetnik ili mentor u SBK/KSB, Dokaz  od Zakonom mjerodavne institucije da kandidat ostvaruje pravo u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica. U prijavi na konkurs navode se lični podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, biografiju i dokaze koje prilaže i vlastoručni potpis.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, EMIS web stranici škole i oglasnoj ploči škole. Na EMIS web stranici škole će se objaviti vrijeme i mjesto održavanja intervjua, kao i Odluka o prijemu/izboru u školu izabranog kandidata sa rang listom. Smatrat  će se da je dostava izvršena svim kandidatima  istekom osmog dana od dana javne objave na EMIS web stranici u kojoj teče i vrijeme za žalbu.
Prijave slati isključivo poštom na adresu sa naznakom Prijava na konkurs -  Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“, Gradska bb  Gornji Vakuf-Uskoplj ,70240 Gornji Vakuf, (NE OTVARAJ / OTVARA KOMISIJA)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                    Predsjednik Upravnog odbora:
Mehrid Petrović, dipl pravnik

REZULTATI KONKURSA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU "OSLOBOĐENJE" DANA 18.01.2019.GODINE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON-KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GORNJI VAKUF“
GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Broj: 69/19
Datum: 01.02.2019. godine

 

REZULTATI KONKURSA OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU „OSLOBOĐENJE“ 18.01.2019. GODINE

 

1.     Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja prima se kandidat Almir Pokvić. Uvidom u potvrdu broj: 06-34/19 od 21.01.2019. godine izdatu od JU Osnovna škola „Voljevac“  imenovanom nedostaje 10 časova do pune norme te se prima u radni odnos na mjesto profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja u Mješovitoj srednjoj školi „Gornji Vakuf“ na 10 časova sedmično.

 

Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja na 14 časova sedmično prima se Emir Idrizović.

 

Uvidom u dokumentaciju kandidata Dedić Nermina utvrđena je neusklađenost uvjerenja o dopuni norme izdatog 21.01.2019. godine i uvjerenja od Porezne uprave FBiH, Kantonalni porezni ured Novi Travnik, Porezna ispostva Bugojno broj 13-6/4-15-38-517/19 od 21.01.2019. godine u kojem jasno stoji da je imenovani prijavljen na puno radno vrijeme – osam sati dnevno, te kandidat Nermin Dedić nije ostvario pravo prioriteta po konkursu od 18.01.2019. godine za profesora tjelesnog i zdravstevnog odgoja.

 

Bodovna lista kandidata za mjesto profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Redni broj:

Ime i prezime kandidata:

Ukupno bodova:

1.       

Almir Pokvić

Nadopuna norme

2.       

Emir Idrizović

18,5

3.       

Mermima Zečić

17,5

4.       

Veliša Smoljić

15,5

5.

Armin Softić

15

6.

Ivan Tokić

15

7.

Nermin Dedić

Neusklađenost dokumentacije

 

2.     Za obavljanje poslova i radnih zadataka profesora geografije prima se Zinajda Poturović Zukanović  na 12 časova sedmično do povratka zaposlenika sa bolovanja a najduže do 30.06.2019. godine.

Bodovna lista kandidata za mjesto profesora geografije

Redni broj:

Ime i prezime kandidata:

Ukupno bodova:

1.       

Zinajda Poturović Zukanović

19

2.       

Nela Planinčić

11

 

Pouka o pravnom lijeku:  Protiv ove odluke kandidati mogu uložiti prigovor Upravnom odboru škole u roku od 8 dana od dana objave ovih rezultata na EMIS web stranici škole.

 

                                                                                           Predsjednik Upravnog odbora:
Mehrid Petrović, dipl.pravnik