1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Obavijest

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na konkurs objavljen u dnevnom listu  "Oslobođenje" 30.07.2018. godine da će se intervju održati 16.08.2018. godine ( četvrtak) sa početkom u 10 sati u prostorijama škole.


                                                                                                                                          DIREKTOR ŠKOLE:
                                                                                                                                          Selvedina Begović, dipl.ecc
KONKURS za popunu upažnjenih radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON – KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “GORNJI VAKUF”

GORNJI VAKUF – USKOPLJE

Broj: 350/18

Datum: 30.07.2018. godine

 

Na osnovu odluke Upravnog odbora Mješovite srednje škole “Gornji Vakuf” broj: 331/18 od 06.07.2018. godine i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona broj: 01-02-537/18 od 20.07.2018. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona od 20.07.2018. godine r a s p i s u j e s e

 

KONKURS

za popunu upažnjenih radnih mjesta

 

1.      Profesor bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac – 9 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine;

2.      Profesor matematike, 1 izvršilac -  7 sati sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine;

3.      Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac – 4 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine;

4.      Profesor fizike, 1 izvršilac – 4 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine;

5.      Profesor psihologije, 1 izvršilac – 2 sata sedmično sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine;

6.      Profesor elektrotehničke grupe predmeta, 2 izvršioca – 41 sat sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine;

7.      Predavač praktične nastave frizer/vlasuljar, puna norma, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine;

8.      Profesor higijene i prve pomoći, 1 izvršilac – 3 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine;

9.      Profesor anatomije i fiziologije, 1 izvršilac – 2 sata sedmično, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine;

Za sva radna mjesta kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom  o srednjoj školi, Pravilnikom o radu MSŠ „Gornji Vakuf“, odobrenim Nastavnim planom i programom i Kriterijima i procedurama za prijem radnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkim viškom u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona. Za radna mjesta pod rednim brojem 1,2,3,4,5,6 uz prijavu kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju dokumenata: kraću biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu – a za nenastavnički fakultet dokaz o položenom psihološko-pedagoškom obrazovanju, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje  Zavoda za zapošljavanje o vremenu čekanja na zaposlenje, uvjerenje o prosjeku ocjena sa matičnog fakulteta (prvi i drugi ciklus studija), dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju za svaku navršenu godinu u Kantonu – uvjerenje PIO/MIO, dokaz o socijalnim prilikama u porodici; ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen na neodređeno radno vrijeme, ili nema stalni izvor prihoda, ovjerena kućna lista sa dokazima mjerodavne institucije za svakog člana (dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva, potvrda o školovanju članova domaćinstva i rodni list za maloljetno dijete), Rješenje da je kadidat proglašen tehnološkim viškom ili  potvrdu da kandidat ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u školama SBK, Dokaz o napredovanju u zvanje savjetnik ili mentor u SBK/KSB, Dokaz  od Zakonom mjerodavne institucije da kandidat ostvaruje pravo u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica.
Za  radno mjesto pod rednim brojem 7 - predavač praktične nastave kandidati pored naprijed navedenih uslova trebaju dostaviti –diplomu o završenoj stručnoj spremi  VKV – frizer/vlasuljar sa  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.
Za radna mjesta pod rednim brojem 8 i 9  kandidati pored naprijed navedenih uslova treba da imaju završen medicinski fakultet – doktor medicine. 
Komisija će razmatrati prijave kandidata prijavljenih na konkurs koje su podnesene u zakonskom roku a koje su potpune te ispunjavaju formalne uslove iz javnog konkursa.

U prijavi na konkurs navode se lični podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, biografiju i dokaze koje prilaže i vlastoručni potpis.

Dokazi za bodovanje i rodni list moraju biti iz vremena konkursa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, EMIS web stranici škole i oglasnoj ploči škole. Na EMIS web stranici škole (www.e-skole.ba/mjesovita_srednja_g_vakuf) će se objaviti vrijeme i mjesto održavanja intervjua, kao i Odluka o prijemu/izboru u školu izabranog kandidata sa rang listom. Smatrat  će se da je dostava izvršena svim kandidatima  istekom osmog dana od dana javne objave na EMIS web stranici u kojoj teče i vrijeme za žalbu. Kandidat koji se u prijavi na konkurs poziva na pravo prioriteta kod prijema u školu prema Kriterijima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK ili na poseban Zakon dužan je uz prijavu priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu.

U školu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje prepreke iz člana 19. Kriterija Ministarstva, nauke, kulture i sporta SBK broj: 03-34-792/18 od 29.06.2018. godine.

Prijave slati isključivo poštom na adresu sa naznakom

Prijava na konkurs

Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“
Gradska bb  Gornji Vakuf – Uskoplje      
70240 Gornji Vakuf
(NE OTVARAJ / OTVARA KOMISIJA)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Po konačnosti Odluke o izboru kandidata izabrani kandidat je dužan prije stupanja na posao, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od 6 mjeseci, kao i Uvjerenje o nekažnjavanju,  ne starije od 6 mjeseci.

                                                                                                                                    Predsjednik Upravnog odbora:

                                                                                                                                   Mehrid Petrović, dipl pravnik