1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Knkurs za profesora tjelesnog odgoja i vaspitanja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON – KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “GORNJI VAKUF”

GORNJI VAKUF – USKOPLJE

Broj: 38 /19

Datum: 18.01.2019. godine

 

Na osnovu člana 83. i člana 100. Zakona o srednjoj školi, člana 3. stav 1 i 2. Kriterija i procedura prijema djelatnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkim viškom u osnovnim i srednjim školama broj: 03-34-792/18 od 29.06.2018. godiner, Odluke Upravnog odbora škole broj: 611/18 od 07.12.2018. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke,  kulture i sporta Srednjobosanskog kantona broj: 03-38-3/2018-677 od  03.01.2019. godine Mješovita srednja škola “Gornji Vakuf” r a s p i s u j e  

 

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1.      Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja, 1 izvršilac na 24 sata sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2019. godine;

2.      Profesor geografije, 1 izvršilac na 12 sati sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja a najduže do 30.06.2019. godine;

 

Za navedena  radna mjesta kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom  o srednjoj školi, Pravilnikom o pedagoškim standardima za srednje škole („Sl. novine SBK“ broj: 15/02), odobrenim Nastavnim planom i programom.

 Za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2  uz prijavu kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju dokumenata: kraću biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit), uvjerenje  Zavoda za zapošljavanje o vremenu čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme, uvjerenje o prosjeku ocjena sa matičnog fakulteta (prvi i drugi ciklus studija), dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju za svaku navršenu godinu u Kantonu – uvjerenje PIO/MIO, dokaz o socijalnim prilikama u porodici; ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen na neodređeno  vrijeme, ili nema stalni izvor prihoda, ovjerena kućna lista sa dokazima mjerodavne institucije za svakog člana (dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva, potvrda o školovanju članova domaćinstva i rodni list za maloljetno dijete), Rješenje da je kadidat proglašen tehnološkim viškom ili  potvrdu da kandidat ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u školama SBK, Dokaz o napredovanju u zvanje savjetnik ili mentor u SBK/KSB, Dokaz  od Zakonom mjerodavne institucije da kandidat ostvaruje pravo u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica i Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Osobe u radnom odnosu na neodređeno vrijeme proglašene tehnološkim viškom ili sa smanjenom normom prilažu samo dokaz o stručnoj spremi (za nenastavnički fakultet i dokaz o položenom pedagoškopsihološkom obrazovanju), rješenje ili potvrdu iz člna 7. I  9. Kriterija i procedura te dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju nakon sticanja stručne/školske spreme- dokaz uvjerenje PIO/MIO.

Komisija će razmatrati prijave kandidata prijavljenih na konkurs koje su podnesene u zakonskom roku a koje su potpune te ispunjavaju formalne uslove iz javnog konkursa.

U prijavi na konkurs navode se lični podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, biografiju i dokaze koje prilaže i vlastoručni potpis.

Dokazi za bodovanje i rodni list moraju biti iz vremena konkursa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, EMIS web stranici škole i oglasnoj ploči škole. Na EMIS web stranici škole (www.e-skole.ba/mjesovita_srednja_g_vakuf) će se objaviti vrijeme i mjesto održavanja intervjua, kao i Odluka o prijemu/izboru u školu izabranog kandidata sa rang listom. Smatrat  će se da je dostava izvršena svim kandidatima  istekom osmog dana od dana javne objave na EMIS web stranici u kojoj teče i vrijeme za žalbu. Kandidat koji se u prijavi na konkurs poziva na pravo prioriteta kod prijema u školu prema Kriterijima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK ili na poseban Zakon dužan je uz prijavu priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu.

U školu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje prepreke iz člana 19. Kriterija Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj: 03-34-792/18 od 29.06.2018. godine.

Ako prijavljeni kandidat ne pristupi zakazanom intervju, smatrat će se da je odustao od intervjua.

Prijave slati isključivo poštom na adresu sa naznakom

Prijava na konkurs

Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“
Gradska bb  Gornji Vakuf – Uskoplje      
70240 Gornji Vakuf
(NE OTVARAJ / OTVARA KOMISIJA)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izabrani kandidat  dužan je prije stupanja na posao, u roku od sedam ( 7 ) dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, koje nije starije od 6 mjeseci.

 

                                                                                                                     Predsjednik Upravnog odbora:

                                                                                                                      Mehrid Petrović, dipl pravnik

Dodaj komentar

Loading