1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Konkurs za profesora elektrotehničke grupe predmeta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON – KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “GORNJI VAKUF”

GORNJI VAKUF – USKOPLJE

Broj: 154/19

Datum: 05.03.2019. godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora MSŠ “GornjiVakuf” broj: 67-1/19 od 01.02.2019. godine i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj: 03-38-3/2019-59 od 19.02.2019. godine r a s p i s u j e  s e

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Profesor elektrotehničke grupe predmeta, 1 izvršilac – 20  sati sedmično, na određeno radno vrijeme do 30.06.2019. godine.

Za navedeno radno mjesto kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom  o srednjoj školi, Pravilnikom o radu MSŠ „Gornji Vakuf“, odobrenim Nastavnim planom i programom i Kriterijima i procedurama za prijem radnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkim viškom u osnovnim i srednjim školama. Za radno mjesto profesora elektrotehničke grupe predmeta - uz prijavu kandidati su dužni dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju dokumenata: kraću biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje  Zavoda za zapošljavanje o vremenu čekanja na zaposlenje, uvjerenje o prosjeku ocjena sa matičnog fakulteta (prvi i drugi ciklus studija), dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju za svaku navršenu godinu u Kantonu – uvjerenje PIO/MIO, dokaz o socijalnim prilikama u porodici; ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen na neodređeno radno vrijeme, ili nema stalni izvor prihoda, ovjerena kućna lista sa dokazima mjerodavne institucije za svakog člana, Rješenje da je kadidat proglašen tehnološkim viškom ili  potvrdu da kandidat ima nepotpunu normu u statusu stalnog radnog odnosa u školama SBK, Dokaz o napredovanju u zvanje savjetnik ili mentor u SBK/KSB, Dokaz  od Zakonom mjerodavne institucije da kandidat ostvaruje pravo u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica. U prijavi na konkurs navode se lični podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, biografiju i dokaze koje prilaže i vlastoručni potpis.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, EMIS web stranici škole i oglasnoj ploči škole. Na EMIS web stranici škole će se objaviti vrijeme i mjesto održavanja intervjua, kao i Odluka o prijemu/izboru u školu izabranog kandidata sa rang listom. Smatrat  će se da je dostava izvršena svim kandidatima  istekom osmog dana od dana javne objave na EMIS web stranici u kojoj teče i vrijeme za žalbu.
Prijave slati isključivo poštom na adresu sa naznakom Prijava na konkurs -  Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“, Gradska bb  Gornji Vakuf-Uskoplj ,70240 Gornji Vakuf, (NE OTVARAJ / OTVARA KOMISIJA)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                    Predsjednik Upravnog odbora:
Mehrid Petrović, dipl pravnik

Dodaj komentar

Loading