1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

J A V N I O G L A S ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO

 

 

Na osnovu  člana 83. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“,  broj :  11/01 i 17/04 i 15/12), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Srednje stručne škole Bugojno  od 16.07.2019. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-02-723/19 od 09.08.2019. godine, raspisuje se:

 

 

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

 

Raspisuje se javni konkurs za  prijem u radni odnos profesora u školskoj 2019/2020. godini

1.      Profesor matematike- 6 časova, na određeno vrijeme do  30.06.2020.godine,

2.      Profesor matematike – na punu normu, na neodređeno vrijeme,

3.      Profesor biologije- 2 časa, na određeno vrijeme do 30.06.2020.godine

4.      Profesor mašinske grupe predmeta,puna norma na neodređeno vrijeme

5.  Profesor praktične nastave saobračajne struke,puna norma na neodređeno vrijeme

6.  Radnik na održavanju higijene,2 sata na određeno vrijeme do 30.06.2020.godine

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, Pedagoškim standardima i Nastavnim planom i programom.

Poseban uslov

-          Završen odgovarajući fakultet VSS/VII stepe, I ili  II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ili  300 ECTS bodova za radna mjesta pod (1,2,3,4,5),osnovna škola za radno mjesto pod 6.

Za radna mjesta pod 4 i 5 obavezno priložiti dokaz o položenoj pedagoškoj grupi predmeta.

Kandidati trebaju dostaviti:

 

- Prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefon,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,

- diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK, ima pravo i prednost u skladu sa članom 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u SBK ( „Službene novine SBK“,  broj 7/18).

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Svi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavanju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

      Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni  ispit)za radna mjesta pod 1,2,3,4 i 5  obavit će se u prostorijama Škole, koje se nalaze na adresi: Ciglane II bb, u Bugojnu, u petak, 23.8.2019. godine u 10,00 sati, a o terminu usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni na pismenom ispitu. Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Intervju za radno mjesto pod 6.obavit će se u prostorijama škole u petak,23.8.2019.godine u 11,00 sati.Kandidat koji ne pristupi intervju smatrat će se da je odustao od prijave na javni oglas.

 

      Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na web stranici škole.

 

Prijave isključivo slati  putem preporučene pošiljke na adresu: Srednja stručna škola Bugojno, Ciglane II bb Bugojno., 70230 Bugojno  za komisiju, sa naznakom „NE OTVARATI- PRIJAVA NA KONKURS“. Samo prijave kandidata koje su potpune i podnesene pravovremeno, te koje ispunjavaju formalne uslove konkursa, će biti uzete u razmatranje.

 

                                                                                                                                         DIREKTOR 

                                                                                                              MR.SCI.ENVER HADŽIAHMETOVIĆ

 

 

Na osnovu prijavljenih kandidata objavljujemo listu upisanih učenika u Srednju stručnu školu Bugojno po strukama i zanimanjima. SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO Dana: 17.07.2019.


 SAOBRAĆAJNA STRUKA – TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

PREZIME I IME: 

1.      ZAHIROVIĆ SUMEJA

2.       ALIĆ ERNA

3.       ĐURIĆ ANA

4.       DADIĆ LAURA

5.       VINČEVIĆ ALDIJANA

6.       JUSUFIJA SEADA

7.       HADŽIĆ ADIS

8.       NURKIĆ EMRAH

9.       KORENIĆ VELDINA

10.   MUMINOVIĆ SEJADA

11.   REDŽEBAŠIĆ LEJLA

12.   ZJAKIĆ AMINA

13.   JUSIĆ NEDIM

14.   KERO DŽENANA

15.   GURIĆ ERNA

16.   ĐOPA DENISA

17.   KILIM SARA

18.   SMAJIĆ ZEJNA

19.   KERO SALIH

20.   NOVALIĆ MIRNESA

21.   MUMINOVIĆ NEJRA

22.   ZULUM DŽENITA

23.   ŠEHIĆ IRHADA

24.   MALKOČ MURISA

25.   AGIĆ SABIHA

26.   ADŽEM JASMIN

27.   BEKRIĆ AMELA

28.   ČUKURIJA JASMIN

29.   UGARAK MERSAD

30.   ČOLIĆ MAJDA

31.   HALILOVIĆ ĐANI

32.   ALIBEGOVIĆ  AMIR

33.   MALKOČ MUKEBIR

34.   ĐULIĆ HANA

35.   AGANOVIĆ SAJRA

36.   VIDIMLIĆ  REŠKO

37.   HAZNEDAREVIĆ BELKISA

38.   RUJANAC NEDIM

39.   ĆATIĆ ZENAJDA

40.   GVOZDEN MUKEBIR

41.   ŠEGO ASMIR

42.   BEGANOVIĆ ELDIN

43.   FRLJ IRMA

44.   KURIĆ TARIK

45.   ADŽEMOVIĆ VILDANA

46.   BEGAN ALMEDINA

47.   MEDILOVIĆ ERMINA

48.   ČEHAJIĆ ADISA

49.   SADIKOVIĆ ADNA

50.   PANDUR ERNA

51.   HAČIMIĆ MEDINA

52.   VILEŠ  ZAJKO

53.   PILAV SEDIN

54.   CETIN MUHAMED

55.   RIBO NERMINA

56.   RIBO ABDULAH

57.   DUVNJAK MEHRUDIN

58.   HUSEINBEGOVIĆ ALMA

59.   VILEŠ ZAJKO

60.   CETIN AJLA

61.   ŠIŠIĆ DŽENANDA

62.   SAFIĆ ARIF

63.   TUTARIŠ NERMIN

64.   MEKIĆ SENAD

65.   PIVAĆ ALISA

66.   DERVIŠIĆ MALIK

67.   SULJIĆ NIHADA

68.   KELIĆ NEJRA

69.   ŠKILJAN SELVERA

70.   KANIŽA SAJRA

71.   ŽDRALIĆ AMINA

72.   ZUMERI ALDINA   


SAOBRAĆAJNA STRUKA VOZAČ MOTORNIH VOZILA

 

PREZIME I IME:                                                              

1.       BASARA ANES                                                                

2.       ZULUM ADNAN                                                                            

3.       ROBOVIĆ NEDIM                                                          

4.       DEDIĆ NIJAZ                                                                    

5.       OMANOVIĆ MAHDIN                                                 

6.       KMETAŠ ADIN                                                

7.       ČOLIĆ HUSEIN                                                

8.       KRPIĆ EDIS                                                                       

9.       HAJDAREVIĆ MIRZA                                                    

10.   KERO MIRZA                                                                   

11.   KOVAČ ALMER                                                                              

12.   MAHMUTOVIĆ  KERIM                                               

13.   DAGOJA BERIN                                                                              

14.   MURATSPAHIĆ HAMZA                              

15.   MURATSPAHIĆ OMER                                                 

16.   VELIĆ EMIR                                                                      

17.   MUJKIĆ MIRNES                                                           

18.   SIJAMIJA ELMEDIN                                                      

19.   DAUL KEMAL                                                                  

20.   BEKTAŠ SALKO                                                               

21.   BAMBUR MIRZA                            

22.   PRIJIĆ AMEL                                                                    

23.   RAMIĆ ADIS                                                                    

24.   PILAV NEDIM                                                                 

25.  KADUNIĆ ADMIR                            


 

ELEKTROTEHNIČKA STRUKA –ELEKTROINSTALATER I ELEKTROMEHANIČAR

 

PREZIME I IME:

1.       MAŠIĆ EDIN

2.       ĐOPA ALMIN

3.       HELEG TARIK

4.       ĆEHAJA MIRSAD

5.       ČEPALO AHMED

6.       DŽELILOVIĆ DŽENAD

7.       HOPIĆ MELDIS

8.       ČOLAK MAHIR

 


 PREZIME I IME:

1.       HUNTIĆ AJDIN

2.       MURATSPAHIĆ ASMIR

3.       UGARAK AJDIN

4.       HELJA NADIR

5.       GVOZDEN ILHAM

6.       UGARAK KENAN

7.       UGARAK NASER

8.       BUREK HARUN

 

 MAŠINSKA STRUKA

 

 MAŠINSKA STRUKA, ZANIMANJE AUTOMEHANIČAR , OPERATER NA CNC MAŠINAMA I PLINSKI I VODOINSTALATER 2019./2020.GODINE

 

 PREZIME I IME:


 1.       ŠEHO JASMIN

2.       DEDIĆ HAMZA 

3.       POKVIĆ SAMIR

4.       HABIBOVIĆ BILAL

5.       SMAJIĆ ASMIR

6.       ZEC SELMIR

7.       ALISPAHIĆ ERMIN

8.    KUKIĆ ADIN


 PREZIME I IME:

1.       HUSETIĆ AMAR

2.       DŽELILOVIĆ DIZDAR

3.       BAŠIĆ AZUR

4.       KALAIDŽISALIHOVIĆ  EDIN

5.       KERO AMEL

6.       MUSLIMOVIĆ BELMIN

7.       ALIBEGOVIĆ ESAD

8.       MARIĆ AMAR

9.       CETIN ALMEDIN

 

 PREZIME I IME:

1.       RUSMIR MAROŠ

2.       OMERAGIĆ ADNAN

3.       OHRAN EMSAR

4.       ĐEKIĆ ELDIN

5.       HADŽIĆ DEMIR

6.       HINDIĆ EMIR

7.       KUKIĆ MIRZAH


TRGOVINSKA STRUKA- PRODAVAČ

 

PREZIME I IME:

1.       FORIĆ AJLA

2.       MUHIĆ ILHANA

3.       SULJAKOVIĆ JASMINA

4.       FORIĆ ELVEDINA

5.       MUHIĆ ERNA

6.       TOKMIĆ MEHMED

7.       BASARIĆ MEDINA

8.       KRPIĆ AMELA

9.       OSMIĆ KENANA

 


Rezultati I upisnog roka

Na osnovu prijavljenih kandidata objavljujemo preliminarnu listu upisanih učenika u Srednju stručnu školu Bugojno po strukama i zanimanjima.

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

BUGOJNO

Dana: 01.07.2019.

 

SPISAK UČENIKA KOJI SU UPISANI U ZANIMANJE TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA NA PRVOM UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2019./2020. GODINE

 

1.       ZAHIROVIĆ SUMEJA

2.       ALIĆ ERNA

3.       ĐURIĆ ANA

4.       DADIĆ LAURA

5.       VINČEVIĆ ALDIJANA

6.       JUSUFIJA SEADA

7.       HADŽIĆ ADIS

8.       NURKIĆ EMRAH

9.       KORENIĆ VELDINA

10.   MUMINOVIĆ SEJADA

11.   REDŽEBAŠIĆ LEJLA

12.   ZJAKIĆ AMINA

13.   JUSIĆ NEDIM

14.   KERO DŽENANA

15.   GURIĆ ERNA

16.   ĐOPA DENISA

17.   KILIM SARA

18.   SMAJIĆ ZEJNA

19.   KERO SALIH

20.   NOVALIĆ MIRNESA

21.   MUMINOVIĆ NEJRA

22.   ZULUM DŽENITA

23.   ŠEHIĆ IRHADA

24.   MALKOČ MURISA

25.   AGIĆ SABIHA

26.   ADŽEM JASMIN

27.   BEKRIĆ AMELA

28.   ČUKURIJA JASMIN

29.   UGARAK MERSAD

30.   ČOLIĆ MAJDA

31.   HALILOVIĆ ĐANI

32.   ALIBEGOVIĆ  AMIR

33.   MALKOČ MUKEBIR

34.   ĐULIĆ HANA

35.   AGANOVIĆ SAJRA

36.   VIDIMLIĆ  REŠKO

37.   HAZNEDAREVIĆ BELKISA

38.   RUJANAC NEDIM

39.   ĆATIĆ ZENAJDA

40.   GVOZDEN MUKEBIR

41.   ŠEGO ASMIR

42.   BEGANOVIĆ ELDIN

43.   FRLJ IRMA

44.   KURIĆ TARIK

45.   ADŽEMOVIĆ VILDANA

46.   BEGAN ALMEDINA

47.   MEDILOVIĆ ERMINA

48.   ČEHAJIĆ ADISA

49.   SADIKOVIĆ ADNA

50.   PANDUR ERNA

51.   HAČIMIĆ MEDINA

52.   VILEŠ  ZAJKO

53.   PILAV SEDIN

54.   CETIN MUHAMED

55.   RIBO NERMINA

56.   RIBO ABDULAH

57.   DUVNJAK MEHRUDIN

58.   HUSEINBEGOVIĆ ALMA

59.   VILEŠ ZAJKO

60.   CETIN AJLA

61.   ŠIŠIĆ DŽENANDA

62.   SAFIĆ ARIF

63.   TUTARIŠ NERMIN

64.   MEKIĆ SENAD

65.   PIVAĆ ALISA

66.   DERVIŠIĆ MALIK

67.   HINDIĆ EMIR /nepotpuna dokumentacija/

68.   SULJIĆ NIHADA

 

Ukupno 68 učenika.

 

NAPOMENA:  odjeljenja  još nisu  popunjena, zainteresovani kandidati za navedenao  zanimanje mogu da se prijave u drugom upisnom roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

UGOJNO

Dana: 01.07.2019.

 

RANG  LISTA  KANDIDATA  ZA  VOZAČA  MOTORNIH  VOZILA

PREZIME I IME:                                                               

1.       BASARA ANES                                                                 

2.       ZULUM ADNAN                                                                            

3.       ROBOVIĆ NEDIM                                                           

4.       DEDIĆ NIJAZ                                                                     

5.       OMANOVIĆ MAHDIN                                                  

6.       KMETAŠ ADIN                                                                 

7.       ČOLIĆ HUSEIN                                                                 

8.       KRPIĆ EDIS                                                                        

9.       HAJDAREVIĆ MIRZA                                                     

10.   KERO MIRZA                                                                    

11.   KOVAČ ALMER                                                                               

12.   MAHMUTOVIĆ  KERIM                                                

13.   DAGOJA BERIN                                                                               

14.   MURATSPAHIĆ HAMZA                                                             

15.   MURATSPAHIĆ OMER                                                 

16.   VELIĆ EMIR                                                                       

17.   MUJKIĆ MIRNES                                                            

18.   SIJAMIJA ELMEDIN                                                       

19.   DAUL KEMAL                                                                   

20.   BEKTAŠ SALKO                                                                

21.   BAMBUR MIRZA                                                            

22.   PRIJIĆ AMEL                                                                     

23.   RAMIĆ ADIS                                                                     

24.   PILAV NEDIM                                                                  

 25.   KADUNIĆ ADMIR                                                           

26.   KUKIĆ ADIN                                                                     

27.   DEDIĆ HAMZA                                                                 

 

NAPOMENA: Ukupno primljeno za zanimanje VOZAČ MOTORNIH VOZILA 25 učenika.

 

 

 

 

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

BUGOJNO

Dana: 01.07.2019.

 

 

 

SPISAK KANDIDATA UPISANIH U ELEKTROTEHNIČKU STRUKU, ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER I ELEKTROMEHANIČAR NA PRVOM UPISNOM ROKU 2018./2019.GODINE

 

1.       MAŠIĆ EDIN

2.       ĐOPA ALMIN

3.       HELEG TARIK

4.       ĆEHAJA MIRSAD

5.       ČEPALO AHMED

6.       DŽELILOVIĆ DŽENAD

7.       HOPIĆ MELDIS

8.       ČOLAK MAHIR

9. HELJA NADIR

10. GVOZDEN ILHAM

11. UGARAK AJDIN

12. MURATSPAHIĆ ASMIR

13. UGARAK KENAN

14. UGARAK NASER

15. BUREK HARUN

16. HUNTIĆ AJDIN


Ukupno 16 učenika .

NAPOMENA:  odjeljenje  još nije popunjeno, zainteresovani kandidati za navedena  zanimanja mogu da se prijave u drugom upisnom roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREDNJA STUČNA ŠKOLA

BUGOJNO

Dana: 01.07.2019.

 

 

 

SPISAK KANDIDATA UPISANIH U MAŠINSKU STRUKU, ZANIMANJE PLINSKI I VODOINSTALATER, OPERATER NA CNC MAŠINAMA I AUTOMEHANIČAR  NA PRVOM UPISNOM ROKU 2018./2019.GODINE

 

 

1.       RUSMIR MAROŠ

2.       OMERAGIĆ ADNAN

3.       OHRAN EMSAR

4.       ĐEKIĆ ELDIN

5.       HADŽIĆ DEMIR

6.       KUKIĆ MIRZAH

 

1.       HUSETIĆ AMAR

2.       DŽELILOVIĆ DIZDAR

3.       BAŠIĆ AZUR

4.       KALAIDŽISALIHOVIĆ  EDIN

5.       KERO AMEL

6.       MUSLIMOVIĆ BELMIN

7.       ALIBEGOVIĆ ESAD

8.       MARIĆ AMAR

 

1.       ŠEHO JASMIN

2.       POKVIĆ SAMIR

3.       HABIBOVIĆ BILAL

4.       SMAJIĆ ASMIR

5.       ZEC SELMIR

6.       ALISPAHIĆ ERMIN

 

 

Ukupno 20 učenika .

 

 

 

NAPOMENA:  odjeljenje  još nije popunjeno, zainteresovani kandidati za navedena  zanimanja mogu da se prijave u drugom upisnom roku.

 

 

SREDNJA STUČNA ŠKOLA

BUGOJNO

Dana: 01.07.2019.

 

 

 

SPISAK KANDIDATA UPISANIH U TRGOVINSKU STRUKU, ZANIMANJE PRODAVAČ  NA PRVOM UPISNOM ROKU 2019./2020.GODINE

 

1.       FORIĆ AJLA

2.       MUHIĆ ILHANA

3.       SULJAKOVIĆ JASMINA

4.       FORIĆ ELVEDINA

5.       MUHIĆ ERNA

6.       TOKMIĆ MEHMED

7.       BASARIĆ MEDINA

8.       KRPIĆ AMELA

 

NAPOMENA:  odjeljenje  još nije popunjeno, zainteresovani kandidati za navedeno  zanimanjae mogu da se prijave u drugom upisnom roku.