1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Obavijest

Srednja stručna škola Bugojno
29.05.2019.god
Komisija za organizovanje ekskurzije na svojoj sjednici 29.05.2019.godine, izabrala je najpovoljniju ponudu za organizovanje ekskurzije u Italiju Rimini ponuđača "Prevoz putnika P.J. Almy travel" Zavidovići.
                                                                                                                               Predsjednik komisije 
                                                                                                                                     Emir Druško

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizovanje izvanučioničke nastave

Datum: 15.05.2019.  

 

           Na osnovu Pravilnika  o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih  aktivnosti izvan škole, komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, objavljuje: 

 

                                                                   JAVNI POZIV 

                                                     za prikupljanje ponuda za organizaciju  

                                                         višednevne školske ekskurzije  

 

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrazca dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2019./20. godini, najkasnije do 23.05.2019. godine do 12:00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Javni poziv- ne otvaraj” i brojem ponude. Ponude koje su nepotpune, kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u obzir.  Javno otvaranje ponuda bit će obavljeno 29.05.2019. godine u 09:00 sati u prostorijama škole.

 

                                                                  

                                                                                                                                      Predsjednik komisije 

                                                                                                                          Emir Druško

 

OBRAZAC POZIVA ZA EKSKURZIJE - 2019.docx (20,3KB)

Odluka o prijemu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednja stručna škola

B u g o j n o

Broj:0402-571 /18

Datum:27.12.2018.godine

 

            Na osnovu člana 102.Zakona o srednjoj školi i Kriterija i procedura za prijemu  radnika,smanjenju norme i proglašenju tehnološkog viška u J.U.Srednja stručna škola Bugojno,na sjednici od 26.12.2018.godine Upravni odbor Srednje stručne škole u Bugojnu,donio je sljedeću:

 

O D L U K U

o prijemu/izboru radnika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže 30.06.2019.godine   

                                                           

                                                           I

 

1.     Mlaćo Amela  se prima  na radno mjesto pedagog škole, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,a najduže  do 30.06.2019.godine.

                   

II

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

   POUKA O PRAVNOM LIJEKU:Protiv ove odluke nezadovoljni kandidati mogu podnijeti žalbu upravnom odboru u roku od osam dana od dana objave odluke na EMIS web-stranici škole.

 

 

                                                                             Predsjednik Upravnog odbora:

                                                                                   Senad Rahmanović