1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Odluka o izboru kandidata po raspisanom konkursu za nastavnika bosanskog jezika i književnosti sa rang listom


odluka o izboru nastavnika bosanskog jezika.docx (14,8KB)

Rang lista:
a.) Nastavnik bosanskog jezika i književnosti

1. Fatima Balihodžić 16 bodova
2. Vedrana Kisić-Alagić 15 bodova
3. Almen Patković 15 bodova

                                                                                                                                        KOMISIJA

Obavijest

Obavještavaju se kandidati koji su konkurisali za radno mjesto "Nastavnik bosanskog jezika", da će se intervju održati u ponedjeljak 08.10.2018.godine. u 10:00.                                                                                                            Direktor škole

KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG MJESTA

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

B U G O J N O

Na osnovu člana 83 i člana 100.Zakona o srednjoj školi i na osnovu odluke Upravnog odbora škole od 16.08.2018.godine i saglasnosti ministarstva od 17.09.2018.g., Srednja stručna škola Bugojno raspisuje:

                                                                  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

  1. Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos,za radno mjesto kako slijedi:

a.)    Nastavnik bosanskog jezika i književnosti,puna norma  na određeno vrijeme,do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,a najduže   do 30.06.2019.godine

Pored općih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa,kandidat uz prijavu treba priložiti:

-          Diplomu o završenoj školi potrebnoj za traženo radno mjesto propisano Zakonom o srednjoj školi,Pedagoškim standardima i  NPP-u (VII stepen obrazovanja odgovarajućeg smjera ili najmanje 240 ECTS traženog smjera).

-          Izvod iz matične knjige rođenih

-          Izvod iz matične knjige državljana

-          Dokaz o tehnološkom višku i nadopuna  norme u SBK

-          Dokaz o položenom stručnom ispitu

-          Potvrda o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom (Zavod za zapošljavanje).

-          Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija

-          Dokaz o dužini radnog  staža  u obrazovanju za svaku navršenu godinu radnog staža u Kantonu.

-          Kućna lista i dokaz o nezaposlenosti članova porodice(ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen na neodređeno vrijeme ili nema stalni izvor primanja,dokazi mjerodavnih institucija za svakog člana)

-          Dokaz o napredovanju kandidata u SBK-a(mentor,savjetnik)

-          Uvjerenje o učešću u odbrani BiH kandidata ili članova njihovih porodica

U prijavi na konkurs navode se lični podaci(ime i prezime,adresa stanovanja,kontakt  telefon,po mogućnosti e-mail adresa),naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje,biografija,dokazi koje prilaže i vlastoručni potpis.

Ukoliko se dostavljaju kopije dokumenata,iste moraju biti ovjerene,a dokazi za bodovanje i rodni list moraju biti iz vremena trajanja konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Sa svakim od kandidata čija je prijava potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju zakonske uslove konkursa   bit će obavljen intervju koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 člana.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua sa kandidatima objavit će se na emis web stranici

škole (www.e-skole.ba strucna_bugojno).

Odluka o prijemu kandidata sa rang listom biće objavljena na emis web stranici škole

(www.e-skole.ba strucna_bugojno) i odluka o prijemu  se smatra dostavljanom kandidatima  istekom osmog dana od dana javne objave na emis web stranici škole u kojem teče i vrijeme za žalbu.

Plaća za navedeno radno mjesto utvrđena je kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u SBK.

Kandidat kod koga postoje prepreke za zasnivanje radnog odnosa iz člana 19.Kriterija i procedura za prijem  radnika nadležnog ministarstva broj:03-34-792/18 od 29.06.2018.godine ne može zasnovati radni odnos.Prijave se dostavljaju na slijedeću adresu:SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO

CIGLANE II BB BUGOJNO sa naznakom ''Prijava na konkurs NE OTVARATI''.Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane,kao ni prijave koje ne ispunjavaju formalne uslove konkursa.

               

                                                                                                           Predsjednik U.O.