1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

B U G O J N O

Na osnovu člana 83 i člana 100.Zakona o srednjoj školi i na osnovu odluke Upravnog odbora škole od 13.07.2018.godine i saglasnosti ministarstva, Srednja stručna škola Bugojno raspisuje:

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

  1. Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos,za radno mjesto kako slijedi:

a.)    Nastavnik praktične nastave saobračajne struke,20  časova  na određeno vrijeme  do 30.06.2019.godine

Pored općih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa,kandidat uz prijavu treba priložiti:

-          Diplomu o završenoj školi potrebnoj za traženo radno mjesto propisano Zakonom o srednjoj školi,Pedagoškim standardima i  NPP-u (VII stepen obrazovanja odgovarajućeg smjera ili najmanje 240 ECTS pored odgovarajuće diplome i dokaz o položenoj pedagoškoj grupi predmet kao i posjedovanje važeće dozvole za instruktora  vožnje minimalno ''B'' i ''C1'' kategorije /podkategorije.

-          Izvod iz matične knjige rođenih

-          Izvod iz matične knjige državljana

-          Dokaz o tehnološkom višku i nadopuna  norme u SBK

-          Dokaz o položenom stručnom ispitu

-          Potvrda o dužini čekanja na posao nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom (Zavod za zapošljavanje).

-          Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija

-          Dokaz o dužini radnog  staža  u obrazovanju za svaku navršenu godinu radnog staža u Kantonu.

-          Kućna lista i dokaz o nezaposlenosti članova porodice(ako kandidat živi u porodici u kojoj niko nije zaposlen na neodređeno vrijeme ili nema stalni izvor primanja,dokazi mjerodavnih institucija za svakog člana)

-          Dokaz o napredovanju kandidata u SBK-a(mentor,savjetnik)

-          Uvjerenje o učešću u odbrani BiH kandidata ili članova njihovih porodica

U prijavi na konkurs navode se lični podaci(ime i prezime,adresa stanovanja,kontakt  telefon,po mogućnosti e-mail adresa),naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje,biografija,dokazi koje prilaže i vlastoručni potpis.

Ukoliko se dostavljaju kopije dokumenata,iste moraju biti ovjerene,a dokazi za bodovanje i rodni list moraju biti iz vremena trajanja konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Sa svakim od kandidata čija je prijava potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju zakonske uslove konkursa   bit će obavljen intervju koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 člana.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua sa kandidatima objavit će se na emisweb stranici škole.

Odluka o prijemu kandidata sa rang listom biće objavljena na emis web stranici škole i odluka o prijemu  se smatra dostavljanom kandidatima istekom osmog dana od dana javne objave na emis web stranici škole u kojem teče i vrijeme za žalbu.

Plaća za navedeno radno mjesto utvrđena je kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u SBK.

Kandidat kod koga postoje prepreke za zasnivanje radnog odnosa iz člana 19.Kriterija i procedura za prijem  radnika nadležnog ministarstva broj:03-34-792/18 od 29.06.2018.godine ne može zasnovati radni odnos.Prijave se dostavljaju na slijedeću adresu:SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO

CIGLANE II BB BUGOJNO sa naznakom ''Prijava na konkurs NE OTVARATI''.Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane,kao ni prijave koje ne ispunjavaju formalne uslove konkursa.

                

                                                                                                           Predsjednik U.O.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne školske ekskurzije

Datum: 22.05.2018.  

 

           Na osnovu Pravilnika  o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih  aktivnosti izvan škole, komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, objavljuje: 

 

                                                                   JAVNI POZIV 

                                                     za prikupljanje ponuda za organizaciju  

                                                         višednevne školske ekskurzije  

 

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrazca dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2018./19. godini, najkasnije do 30.05.2018. godine do 12:00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Javni poziv- ne otvaraj” i brojem ponude. Ponude koje su nepotpune, kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u obzir.  Javno otvaranje ponuda bit će obavljeno 04.06.2018. godine u 10:00 sati u prostorijama škole.

 

                                                                  

                                                                                                                                      Predsjednik komisije 

                                                                                                                           Kadunić Sabina

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne školske ekskurzije.docx (17,5KB)