1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

J A V N I O G L A S ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO

 

 

Na osnovu  člana 83. Zakona o srednjoj školi („Službene novine SBK“,  broj :  11/01 i 17/04 i 15/12), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Srednje stručne škole Bugojno  od 16.07.2019. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-02-723/19 od 09.08.2019. godine, raspisuje se:

 

 

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM NASTAVNIKA U RADNI ODNOS

 

Raspisuje se javni konkurs za  prijem u radni odnos profesora u školskoj 2019/2020. godini

1.      Profesor matematike- 6 časova, na određeno vrijeme do  30.06.2020.godine,

2.      Profesor matematike – na punu normu, na neodređeno vrijeme,

3.      Profesor biologije- 2 časa, na određeno vrijeme do 30.06.2020.godine

4.      Profesor mašinske grupe predmeta,puna norma na neodređeno vrijeme

5.  Profesor praktične nastave saobračajne struke,puna norma na neodređeno vrijeme

6.  Radnik na održavanju higijene,2 sata na određeno vrijeme do 30.06.2020.godine

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima škole, Pedagoškim standardima i Nastavnim planom i programom.

Poseban uslov

-          Završen odgovarajući fakultet VSS/VII stepe, I ili  II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ili  300 ECTS bodova za radna mjesta pod (1,2,3,4,5),osnovna škola za radno mjesto pod 6.

Za radna mjesta pod 4 i 5 obavezno priložiti dokaz o položenoj pedagoškoj grupi predmeta.

Kandidati trebaju dostaviti:

 

- Prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja, kontakt telefon,  obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis,

- diplomu o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 

Kandidat koji je proglašen tehnološkim viškom ili mu je umanjena nastavna norma u školama SBK, ima pravo i prednost u skladu sa članom 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u SBK ( „Službene novine SBK“,  broj 7/18).

Pod jednakim uslovima prednost imaju kandidati na osnovu posebnih Zakona, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su prije zasnivanja radnog odnosa, u roku od 7 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj, radnoj sposobnosti, te nalaz pretrage na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

Svi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak i koji će biti pozvani na testiranje neće biti kandidati koji ne ispunjavanju formalne uslove Javnog oglasa i čija dokumentacija je nepotpuna i neblagovremena.

      Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove (pismeni  ispit)za radna mjesta pod 1,2,3,4 i 5  obavit će se u prostorijama Škole, koje se nalaze na adresi: Ciglane II bb, u Bugojnu, u petak, 23.8.2019. godine u 10,00 sati, a o terminu usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni na pismenom ispitu. Kandidati koji  ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni oglas.

Intervju za radno mjesto pod 6.obavit će se u prostorijama škole u petak,23.8.2019.godine u 11,00 sati.Kandidat koji ne pristupi intervju smatrat će se da je odustao od prijave na javni oglas.

 

      Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na web stranici škole.

 

Prijave isključivo slati  putem preporučene pošiljke na adresu: Srednja stručna škola Bugojno, Ciglane II bb Bugojno., 70230 Bugojno  za komisiju, sa naznakom „NE OTVARATI- PRIJAVA NA KONKURS“. Samo prijave kandidata koje su potpune i podnesene pravovremeno, te koje ispunjavaju formalne uslove konkursa, će biti uzete u razmatranje.

 

                                                                                                                                         DIREKTOR 

                                                                                                              MR.SCI.ENVER HADŽIAHMETOVIĆ

 

 

Dodaj komentar

Loading