1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: bosanski

Odluka o prijemu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednja stručna škola

B u g o j n o

Broj:0402-571 /18

Datum:27.12.2018.godine

 

            Na osnovu člana 102.Zakona o srednjoj školi i Kriterija i procedura za prijemu  radnika,smanjenju norme i proglašenju tehnološkog viška u J.U.Srednja stručna škola Bugojno,na sjednici od 26.12.2018.godine Upravni odbor Srednje stručne škole u Bugojnu,donio je sljedeću:

 

O D L U K U

o prijemu/izboru radnika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže 30.06.2019.godine   

                                                           

                                                           I

 

1.     Mlaćo Amela  se prima  na radno mjesto pedagog škole, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,a najduže  do 30.06.2019.godine.

                   

II

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

   POUKA O PRAVNOM LIJEKU:Protiv ove odluke nezadovoljni kandidati mogu podnijeti žalbu upravnom odboru u roku od osam dana od dana objave odluke na EMIS web-stranici škole.

 

 

                                                                             Predsjednik Upravnog odbora:

                                                                                   Senad Rahmanović 

Dodaj komentar

Loading