3.520.374   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Obavijesti o rasporedima polaganja

Autoškola "KOMPAS" Busovača uključena u projekt digitalizacije

Obavještavaju se ovlašteni predstavnici autoškole "KOMPAS" Busovača da je od subote, 06.02.2016. autoškola uključena u projekt digitalizacije.

Za potrebe uključenja u projekt smo za autoškolu "KOMPAS" Busovača kreirali posebanu poddomenu

http://e-skole.ba/vozaci/kompas/

sa predefiniranim paketom sadržaja i usluga u skladu s dokumentacijom.

Ovlašteni predstavnik autoškole "KOMPAS" treba kontaktirati Ministarstvo obrazovanja - odjel za autoškole i vozačke ispite, koji će mu saopćiti uvjete korištenja i odgovarajuće pristupne podatke.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Stručna edukacija ovlaštenih referenata autoškola

Stručna edukacija ovlaštenih referenata autoškola, koja je dio Projekta digitalizacije autoškola i uvođenja informacionog sistema / informacijskog sustava EMIS Vozački ispiti održat će se u Travniku, 4. i 5. februara / veljače 2016. godine.

Mjesto odražavanja je Srednja tehnička škola Travnik, sa sljedećim rasporedom:

 • četvrtak, 04.02.2016. od 10:00 - 15:00 (prva grupa)
 • petak, 05.02.2016. od 10:00 - 15:00 (prva grupa)

Tokom / tijekom edukacije svi polaznici - ovlašteni predstavnici licenciranih autoškola sa područja KSB/SKB će dobiti detaljnu korisničku dokumentaciju u štampanoj / tiskanoj formi.

Također, svi polaznici će dobiti odgovarajuće pristupne podatke i licencu za pristup i korištenje informacionog sistema / informacijakog sustava EMIS autoškole i vozački ispiti.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB / Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK

Kategorije motornih vozila...

OSNOVNE KATEGORIJE:  A, B, C, D, B+E, C+E, D+E

 • A – motocikl sa bočnom prikolicom ili bez nje, čija zapremina motora prelazi 125 cm3, a snaga prelazi 11 kW (18 godina i potkategorije C1 i C1E)

 • B – motorna vozila, osim vozila kategorije A, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta, ne računajući sjedište za vozača. (18 godina i potkategorije C1 i C1E)

 • C – motorna vozila za prevo tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7500 kg (uz uslov da je upravljalo vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu)

 • D – motorno vozilo za prevoz putnika, osim motocikla, koje ima više od osam sjedišta, ne računajući sjedište za vozača. (pod uslovom da je upravljao vozilom kategorije C ili C+E najmanje dvije godine)

 • B+E – skup motornih vozila čija se vučna vozila ubrajaju u B kategoriju, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg, koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta, a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3600 kg (18 godina i potkategorije C1 i C1E)

 • C+E –skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg (uz uslov da je upravljalo vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu)

 • D+E – vozilo D kategorije i prikolica najveće dozvoljene mase više od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica


POTKATEGORIJE A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E

 • A1 – laki motocikl zapremine do 125 cm3 i snage motora do 11 KW (16 godina)

 • B1 – motorni tricikl i četvorocikl, koji se pokreće snagom sopstvenog motora (16 godina)

 • C1 – motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg, a manja od 7500 kg (18 godina)

 • D1 – motorna vozila koja služe za prevoz lica i koja, osim sjedišta vozača, imaju više od osam, a manje od šesnaest sjedišta

 • C1+E – vozilo potkategorije C1, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila (18 godina)

 • D1+E – vozilo potkategorije D1 i priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu ne veću od 750 kg s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12000 kg, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prevoz lica


STATUS DOZVOLE Vozači B, C, D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice.

Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije B i C i potkategorija B1, C1 i D1, a vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije B i potkategorije B1 i C1.

Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije BE, a vozač kojem je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E.

Pravo na upravljanje motornim vozilom kategorija BE, CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo na upravljanje vozilim kategorija B, C i D.

Vozači motornih vozila kategorija B, C, D, BE, CE i DE i potkategorija B1, C1, D1, C1E i D1E imaju pravo da upravljaju traktorom i radnom mašinom.

Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije A1, a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije C1, a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije D1.

ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB