3.520.358   |   2016./2017.

Odabrani jezik: bosanski

Obavijesti o rasporedima polaganja

Odjel za autoškole i vozačke ispite

PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU
ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA

(Nadležnost)

 1. Osposobljavanje za vozača motornih vozila iz teoretskog i praktičnog dijela obavljaju autoškole i obrazovne ustanove u procesu redovnog obrazovanja učenika prema obrazovnom školskom programu za profesonalne vozače, u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom.

 2. Osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila iz prve pomoći obavlja Crveni krst/križ u Bosni i Hercegovini.

(Program osposobljavanja)

 1. (1) Osposobljavanje za vozača motornih vozila (u daljem tekstu: osposobljavanje) obuhvata:
  a) poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama, sa osnovama poznavanja motornih vozila,
  b) program prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi i
  c) upravljanje motornim vozilom.

(Pristup osposobljavanju)

 1. Osposobljavanju za vozača motornih vozila može pristupiti osoba (u daljem tekstu: kandidat) koja:
  a) ima godine života propisane Zakonom, za pojedine kategorije i potkategorije motornih vozila,
  b) je zdravstveno sposobno za rješavanje ispitnih testova i upravljanje vozilom odgovarajuće kategorije ili potkategorije, a što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne smije biti starije od godinu dana,
  c) ima bosanskohercegovačko državljanstvo, prijavljeno prebivalište ili boravak u Bosni i Hercegovini, kao i strani državljanin koji u Bosni i Hercegovini ima odobren stalni ili privremeni boravak na period ne kraći od šest mjeseci,
  d) ispunjava i druge uvjete propisane za određenu kategoriju ili potkategoriju.

 2. U slučaju osposobljavanja za stjecanje prava upravljanja motornim vozilom za kategorije utvrđene članom 184. stav (2) tač. 3. i 4. Zakona kandidat je dužan, prilikom prijave za osposobljavanje za vozača motornog vozila, dostaviti na uvid važeću vozačku dozvolu i priložiti njenu fotokopiju.

A. Osposobljavanje za vozača motornih vozila iz poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama, sa osnovama poznavanja motornih vozila se obavlja u autoškoli koja posjeduje rješenje od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Autoškola i kandidat potpisuju Ugovor o osposobljavanju u pisanom obliku, koji ima slijedeće osnovne elemente:
  a) prava i obaveze autoškole, u cilju osiguranja kvalitetnog osposobljavanja kandidata,
  b) pravo i obavezu kandidata, u skladu sa Programom osposobljavanja kandidata za vozača, s pravom promjene autoškole i mogućnosti odustajanja kandidata od obuke,
  c) definiranu cijenu nastavnog časa za pojedini nastavni predmet, korištenje vozila na ispitu, te drugih usluga koje autoškola pruža,
  d) trajanje osposobljavanja,
  e) način raskida ugovora,
  f) način rješavanja sporova,
  g) nadležnost suda u slučaju spora.

 2. Autoškola upisuje kandidata u matičnu knjigu ovjerenu od strane nadležnog organa, koja se čuva kao dokument trajne vrijednosti.
  Matična knjiga sadrži slijedeće podatke:
  a) redni broj,
  b) prezime, ime oca, ime,
  c) datum rođenja,
  d) ljekarsko uvjerenje broj i naziv ustanove koja ga je izdala,
  e) potvrda o završenoj teoretskoj nastavi, datum i broj,
  f) potvrda o uspješno završenoj nastavi iz pružanja prve pomoći povrijeđenim u  
      saobraćajnoj nezgodi, datum i broj.
  g) potvrda o završenom osposobljavanju iz upravljanja motornim vozilom, datum i broj,
  h) napomena.

  3. Osposobljavanje počinje obukom iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama, sa osnovama poznavanja motornih i priključnih vozila.

  4. Autoškola je obavezna prije početka izvođenja teoretske nastave, za svaku formiranu grupu, organu nadležnom za obrazovanje dostaviti raspored izvođenja teoretske nastave koji sadrži podatke o imenima kandidata, kategorije za koju se kandidat osposobljava, datum i vrijeme izvođenja nastave, najkasnije prije započinjanja teoretske nastave na obrascu datom u Prilogu broj 2. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.


Pomoćnik ministra - Šezad Hodžić

Adresa: Erika Brandisa bb, Travnik


Telefoni:
030/540-746
030/540-747 
030/541-341
030/541-342
e-mail:
odjel.prometna.edukacija@mozks-ksb.ba


ODJEL ZA AUTOŠKOLE I VOZAČKE ISPITE | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.3 / bs, zadnja izmjena 25.10.2017 | developed by © 2020 SB